Đá trắng muối mịn - Snow White Marble

Đặc tính kỹ thuật Features
Hàm lượng (Content) CaCO3 >98.5%
Hàm lượng (Content) MgO <0.02%
Hàm lượng (Content) SiO2 <0.1%
Hàm lượng (Content) Al2O3 0.02%
Hàm lượng (Content) Fe2O3 0.02%
Khối lượng riêng (Specific Gravity typical)   2.7 g/cm3
Độ trắng (Whiteness typical)   >96%
Độ hút ẩm tối đa (Max moisture typical)   0.2%
Độ cứng (Hardness typical)   4 Moh